martes, abril 18

Making of a Cyborg


A ga maeba, kuwashime yoini keri
A ga maeba, teru tsuki toyomu nari
Yobai ni kami amakudarite,
Yoha ake, nuedori naku,
Tookamiemitame

"Making of a Cyborg" del soundtrack de la pelicula animada Ghost In the Shell, Manga de Masamune Shirow y pelicula dirigida por Mamoru Oshii